Ootame esitama kandidaate maakonna ettevõtlusauhinna konkursile - tähtaeg 20. september!

4. juuni 2020

Tunnustame kohalikke ettevõtjaid ja esita oma kandidaadid Saare maakonna aasta ettvõtja 12-le erinevale tiitlile!

Võitjad kuulutame välja ettevõtlusnädala järel oktoobris 2020.

Ettevõtete tunnustamist viivad läbi: Saare Arenduskeskus, Saaremaa Ettevõtjate Liit, Saarte Koostöökogu, Saaremaa vald, Muhu vald, Ruhnu vald, Visit Saaremaa.

 

PRESSITEADE

KATEGOORIAD JA KIRJELDUSED:

 • SAARE MAAKONNA AASTA EKSPORTIJA

Tunnustame jooksva või möödunud majandusaasta suurimat saaremaiste toodete või teenuste eksportijat. 

Hindamiskriteeriumid: ekspordimaht/ekspordiosakaal käibest ja ekspordi osakaal kogu Saare maakonna ekspordimahust (eurodes), jooksva aasta kvartaalsed ekspordimahud või auhinnasaamisele eelneva majandusaasta aruande ekspordimaht kokku. 

Lisapunkte võivad muuhulgas anda: eksportturgude arv ja unikaalsus, eksporditavate toodete ja teenuste unikaalsus, klientide arv või muu tähelepanu vääriv eksporditegu.

Esita kandidaat SIIN

 • SAARE MAAKONNA AASTA STARTIJA

Kuni 3 aastat Saare maakonnas tegutsenud alustavale ettevõttele/ühendusele/organisatsioonile leidliku idee realiseerimise või efektiivse alustamise eest. 

Hindamiskriteeriumideks on muuhulgas ka: toote/teenuse unikaalsus, puuduoleva niši täitmine või olemasoleva veenev täiendus.

Esita kandidaat SIIN

 • SAARE MAAKONNA AASTA TÖÖANDJA

Tunnustame jooksva või möödunud majandusaasta silmapaistvamat Saare maakonna tööandjat. 

Hindamiskriteeriumid: töötajate arv, jooksva aasta kvartaalsed tööjõukulud või auhinnasaamisele eelneva majandusaasta aruande tööjõukulud kokku, uute/täiendavate töökohtade loomise arv jooksval või auhinnasaamisele eelnenud majandusaastal, keskmisest kõrgema palgaga töökohtade olemasolu ja osakaal.

Esita kandidaat SIIN

 • SAARE MAAKONNA AASTA INVESTEERING / INVESTEERIJA / ARENDUSPROJEKT

Tunnustame viimase kolme aasta jooksul Saaremaale edukalt investeerinud kohalikke või välisettevõtteid, eraisikuid, fonde või ühendusi. 

Hindamiskriteeriumid: investeeringu absoluutmaht, lisandväärtuse kasv töötaja kohta, panus Saaremaa majanduse ja elukeskkonna arengusse, uue tehnoloogia või tööstusharu loomine või väärtusahela laiendamine, uute töökohtade loomine, kvalifitseeritud ja keskmisest kõrgema tasuga töökohtade loomine, panus ühis- ja kogukondlikkusse arengusse.

Esita kandidaat SIIN

 • SAARE MAAKONNA AASTA UUENDAJA / NOVAATOR / ROHETEHNOLOOGIA RAKENDUS

Tunnustame viimase 3. aasta jooksul toodete/teenuste ja/või tehnoloogilisi ja/või organisatsioonilisi uuendusi teinud Saare maakonna ettevõttet/organisatsiooni/ühendust/isikut. 

Hindamiskriteeriumid: uudse lahenduse olemus ja ainulaadsus, tehnoloogiline läbimurre ja selle mõju, selle kohalik ja laialdasem kõlapind ja väljapaistvus, muudatuse eeskujuks olemine, lisandväärtuse kasv töötaja kohta, meediakajastus, kitsaskoha/probleemi lahendamine, kasutuselevõtu aktiivsus ja ulatus.

Esita kandidaat SIIN

 • SAARE MAAKONNA AASTA TURUNDUSTEGU / KOOSTÖÖPROJEKT / TURUNDAJA

a) Silmapaistev isik, sündmus, organisatsioon, ühendus, ettevõte, ettevõtmine, kes või mis on oma tegevusega saavutanud positiivset tähelepanu Saaremaale. 

Hindamiskriteeriumid: lai meediakajastus viimase aasta jooksul, leidlik lähenemine turunduses, positiivne tähelepanu Saaremaale.

b) Tunnustame tegusid/algatusi/koostööprojekte, mille tegevus langes täielikult või osaliselt jooksvasse majandusaastasse. Kandideerida saab ettevõte, organisatsioon, vabaühendus või eraisik silmapaistva turunduteo, järjepideva ja tulemusliku Saaremaa kuvandi loomise ja turundamise või tulemusliku ja silmapaistva koostööprojekti algatamise või elluviimise eest. 

Hindamiskriteeriumid: tulemusmõõdikute olemasolu ja tulemuskriteeriumid (osalejate arv, läbimüügi maht, kaasatute arv, digikanalite reach, kampaania maksumus jms.), kohaliku ja/või rahvusvahelise meediakajastuse ulatus (mh. sotsiaalmeedia), kommunikatsioonikanalite valik ja arv, tegevuse põhinemine tarbijauuringul, uudne lähenemine, tegevuse algne eesmärk ja tulemuse vastavus sellele.

Esita kandidaat SIIN

 • SAARE MAAKONNA AASTA INIMENE VÕI TEGU TURISMIS

Auhinna võitja on isik, ettevõte, ühendus või organisatsioon, kelle töö turismivaldkonda panustamisel on paistnud silma. Ta on pühendunud ning oma tegevusega on ta toetanud ja aidanud kaasa turismi arengule. Tema tegevus on viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusnud ning arenenud. Ta omab autoriteeti turismitegijate hulgas Saare maakonnas ning Eestis. 

Hindamiskriteeriumid: teenuse/toote/tegevuse uudsus, originaalsus, vajalikkus (senise puudumise täitmine), toote terviklikkus, tuntus (tegevus on leidnud kajastamist meedias), keskkonna väärtustamine ja säästev kasutamine, jätkusuutlikkus, lisandväärtus piirkonnale, panus Saare maakonna turismimaine tõstmisele koostöös ja üksikisikuna.

Esita kandidaat SIIN

 • SAARE MAAKONNA PARIM TOIDUAINE

Tunnustame alates möödunud majandusaasta algusest turule tulnud või esile kerkinud ja piirkonnamärgist Saaremaa Ehtne toode kandvat toiduainet (toode).

Tunnustus omistatakse tootele, mis vastab piirkonnamärgise Saaremaa ehtne toode kriteeriumitele – ehk toode on valmistatud Saare maakonnas.

Hindamiskriteeriumid: toode väärtustab piirkondlikku eripära, traditsioone, ajalugu; toode on uudne ja ainulaadne;toode on valminud kohaliku tooraine väärindamise tulemusel; tootel on mahemärgistus või on tõendatud muul viisil keskkonnasõbralik tootmine; tarbijate tagasiside tootele; toode on valminud koostöös mõne teise ettevõtjaga;

Esita kandidaat SIIN

 • SAARE MAAKONNA PARIM TOODE / TEENUS

Tunnustame alates möödunud majandusaasta algusest turule tulnud või esile kerkinud ja piirkonnamärgist Saaremaa Ehtne toode kandvat toodet mittetoidulises kategoorias või teenust (edaspidi toode).

Tunnustus omistatakse tootele, mis vastab piirkonnamärgise Saaremaa ehtne toode kriteeriumitele – ehk toode on valmistatud Saare maakonnas või teenust pakutakse Saare maakonnas. 

Hindamiskriteeriumid: toode väärtustab piirkondlikku eripära, traditsioone, ajalugu; toode on uudne ja ainulaadne;toode on valminud kohaliku tooraine väärindamise tulemusel; toode/tootmisprotsess on keskkonnasõbralik; tarbijate tagasiside tootele; toode on valminud või pakutakse koostöös mõne teise ettevõtjaga;

Esita kandidaat SIIN

 • SAARE MAAKONNA PARIM MAKSUMAKSJA

Tunnustame parimaid maksumaksjaid kahes erinevas kategoorias – väiksemad ettevõtted (kuni 15 töötajat) ja suuremad ettevõtted (ülejäänud). 

Hindamiskriteeriumid: möödunud kalendriaasta füüsilise isiku tulumaksu laekumine Maksu- ja Tolliameti andmetel. 

Esita kandidaat SIIN

 • SAARE MAAKONNA AASTA ETTEVÕTE

Tunnustatakse Saare maakonna silmapaistvat ettevõtet.

Hindamiskriteeriumid: ettevõte peab olema registreeritud ja tegutsenud vähemalt 5 aastat Saare maakonnas;tegutsev ettevõte, mille suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust; ettevõtte eelmise perioodi majandusaasta aruanne peab olema esitatud äriregistrile; ettevõttes on vähemalt 10 töötajat; ettevõtte toode või teenus on tuntud ka väljaspool Saare maakonda.

*Lisandväärtuse arvutusvalem: tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum / töötajate arv.

Esita kandidaat SIIN

 • SAARE MAAKONNA HARIDUSUUENDUS VÕI NOORTE ETTEVÕTLIKKUST EDENDAV TEGU

Haridusasutus, ettevõte, organisatsioon või isik. Tunnustatakse panust Saare maakonna ettevõtluskeskkonna arendamisse haridusvaldkonnas, tulemuslikku tegutsemist erialases väljaõppes või noorte poolt hästi vastu võetud hariduslikku projekti või algatust, mille eesmärgiks on suurendada Saare maakonna noorte ettevõtlusteadlikkust ja erialast õpet. Eesti või välismaiste teadusarendusorganisatsioonidega koostöö käivitamine, kohalike õppeasutustega uute talentide pealekasvu koostöö loomine, uute erialade või õppesuundade loomine.

Esita kandidaat SIIN