Aasta Taotleja Projekti nimi Eesmärk Partnerid Tegevussuunad
2020 Kuressaare Edukontor MTÜ Saarte kaugtöövõrgustiku loomine      
2020 Kõiguste Lahe Kogukond Laimjala muistsed maitsed - pärimusõhtusöögid      
2020 Saaremaa Vabatahtlik Merepääste MTÜ Saaremaa Suur Meresõit      
2020 Saaremaa vallavalitsus Viikingiaasta 2021      
2020 Laimjala Loodussõprade Selts MTÜ Laimjala bussiootepaviljon tuleb loodusele appi      
2019 SAAREMAA MERISPORDI SELTS NOORTE PURJESPORTLASTE KEVADLAAGRID Projekti tegevusteks on kahe aasta (2020 ja 2021) varakevadiste laagrite (kummalgi aastal üks Hispaanias, teine Leedus või Poolas) korraldamine. Laagrid on väga vajalikud Saaremaa noorte purjesportlaste heade soorituste tegemiseks Eesti- ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Kõrgemad kohad võistlustel on parimaks motivatsiooniks laste toomiseks aktiivsesse sporditegemisse ja tervisliku elustiili juurde. Raskeim konkureerimine on tänapäeval kõikide spordiklubide jaoks „võistlus“ nutiseadmetega. Projekti eesmärk on Saaremaa laste kõrged kohad erinevatel purjetamisvõistlustel. Saaremaa Vallavalitsus (Saaremaa Spordikool) Noorte purjesportlaste kevadlaagrite korraldamine
2019 MITTETULUNDUSÜHING SAAREMAA RAHVAKULTUURISELTS Teatridialoog Soome lahe kahelt kaldalt. KATKESTATUD! Rikastada harrastusteatrite mängumaad, arendada suhteid naabrite(Soome) harrastusteatritega. Saaremaa harrastusteatrite näitlejad ja lavastajad saavutavad uue kvaliteedi läbi koostöö sõpradega Soomest. Salme Rahva Maja Selts Harrastusteatrialaste päevade festivalide, koolituste korraldamine ja nendel osalemine
2019 SAMM-SAMMULT TARGEMAKS SAMM-SAMMULT TARGEMAKS Ühisprojekti pikaajaline ja peamine eesmärk on lapsevanemate teadlikkuse tõstmine lapse arengust ja sellega seonduvast erinevatel vanuseetappidel alates sünnist kuni teismeeani, seejuures kaasata loengutele lapsevanemaid, kes vajavad tuge ja motiveerimist kasvatuslikes küsimustes, kuid neil on sinna pääsemine raskendatud sotsiaalsetel või motivatsioonilistel põhjustel või neil puuduvad selleks rahalised võimalused. Kuressaare Perekodu Lapse arengu ja sellega seonduvate loengute-koolituste korraldamine SaaremaalTöövahendite soetamine koolituste korraldamiseks ja läbiviimiseks.
2018 SA Saaremaa Muuseum Tingimuste loomine Mihkli Talumuuseumi kasutushooaja pikendamiseks ja uute sihtgruppide kaasamiseks Mihkli muuseumi kompleks on aastaringselt aktiivses kasutuses ning seal toimuvad tegevused ja üritused on suunatud erinevate sihtgruppidele. MTÜ Kihelkonna TIOK, Kärla Muusikakool, Kihelkonna Kool Mihkli lauda restaureerimine, restaureerimislaste koolituste läbiviimine, erinevate ühistegevusürituste läbiviimine
2017 MTÜ Muhu Pärandikool Lammutame, hoiame või loome? Tegutsedes Muhu Pärandikoolina jätkame ja võimendame eelkõige kolme meie kõige ohustatuma pärandiliigi jätkusuutlikkuse arendamist, milleks on: 1. Muhule omase ehituspärandi kui tähenduse teadvustamine; 2. Muhu murdekeele edendamine; 3. Muhu looduspärandile keskendumine. OÜ Antiigiveeb Projekteerimine, korrastustalgud, õppepäevad, ehitustalgud-õppepäevad
2017 EELK Kihelkonna Kogudus Kihelkonnal asuva Eesti vanima oreli restaureerimine Projekti eesmärkideks on Eesti vanima oreli taastamine, protsessi jäädvustamine vaatefilmina, millel on nii hariduslik kui pärandi talletamise väärtus Kuressaare Muusikakooli oreliõppe laste kaasamine hariduslikel eesmärkidel. Kuressaare Muusikakool 1. Oreli restaureerimine; 2) vaatefilmi koostamine; 3) lastele oreliõppe võimaldamine.
2017 MTÜ Reinu Ratsatalu Õppepäevad hobuste huvilistele Projekti eesmärk: eri vanuses ratsasportlased ja harrastajad on, ratsaspordi põhitõdedest lähtudes, omandanud õppepäevadel vajalikud teadmised ja oskused Eesti tippspetsialistide käe all. FIE Anne Udeküll, FIE Kristine Järsk 1. Kokkulepete sõlmimine treeneritega; 2. Hobuse varustusega tutvumine; 3. Hobuste söötmine, hooldamine; 4. Ohutusalane õppepäev; 5. Takistussõidualane õppepäev; 6. Koolisõidualane õppepäev; 7. Teadmiste kinnitamise õppepäevad.
2017 FIE Anne Trei Raamatukoda Raamat Pildikesi Kihelkonna kihelkonnast Väärtustada Kihelkonna kihelkonna pärandkultuuri. OÜ Saare Matkad, Kihelkonna VV Toetada raamatus kirjutatu põhjal piirkonna eripäral põhinevaid kultuuritraditsioone, mis aitavad kaasa kohaliku ettevõtluse ja kultuuri arengule.
2016 MTÜ Väinamere Uisk Moonlandi õppekeskkond Eesmärgiks on toetada merenduspraktikast ja -kultuuriruumist huvitunud kohalikku kogukonda läbi maakondliku õppekeskkonna loomise. Põhifookuses on laevanduse, meresõidu ja ettevõtlusega seotud erialaklasside tasuta väljaõppevõimalused. Projektiga rikastatakse piirkondliku haridusmaastiku ja panustatakse kogu Saare maakonna traditsiooniliste tegevusharude jätkusuutlikku arengusse. TTÜ Eesti Mereakadeemia, MTÜ Eesti Noorte Purjeõppeselts, MTÜ Muhu Merepääste Selts Laevaga korraldatakse erinevaid meresõidutunde ja treeninguid, ehitustööde praktikat, rannakaubandust ja osaletakse sihtsadamate kultuurisündmustel. Partneritel on valmisolek noorte koolitamiseks ja juhendamiseks nii maal kui merel. Samuti viiakse läbi õpilaste seas teavitustööd ja infopäevi, korraldatakse õuesõpet ning juhendatakse neid liitumisel Moonlandi õppekeskkonnas pakutavate praktikatundidega.
2016 Paadla Kandi Selts Paadla Kandi Selts 10- Seltsimaja köögist saagu kogukonna süda! Eesmärgiks on kogukonna toidukultuuri jäädvustamine, väärindame kohalikku toitu, kanname edasi toidutraditsiooni. Eesti vanade pulmatraditsioonide edasi andmine järgnevatele põlvkondadele. Dicasa OÜ 1. Kaasaegse sisustuse ja tehnikaga varustatud seltsimaja köök; 2. erinevate koolituste ja õppepäevade läbiviimine nii toidu valmistamise kui ka köögitehnika kasutamise alal; 3. õppepäevade kaudu jäädvustatakse piirkonna toidukultuuri, väärindatakse kohalikku toitu, taaselustatakse eelmiste põlvkondade toitude tegemise traditsioone.
2016 MTÜ Tagamõisa Kivestu tuuliku mehhanismide taastamine Eesmärgiks on Tagamõisa poolsaarele pärandkultuurilisi tegevusi propageeriva ettevõtmise tekitamine. Samuti kohalikele inimestele pärandkultuuri tutvustamine ja mahetoote pakkumine. FIE Margus Muld Kivestu tuuliku mehhanismide taastamine säilinud originaalide, jooniste ja mõõtude alusel. Töökorras tuulikuga vilja näidisjahvatamine, möldri õpitubade korraldamine, mahepõllumajanduse tutvustamine. Tegevuste jäädvustamine filmina.
2016 Orissaare VV Ühistegevuse ja kogukonna areng läbi muusika! 1.Orissaare kultuurimajas saab õppida klaverimängu. 2.Orissaare kultuurimajas on kvaliteetne ja töökorras klaver. 3.Orissaare kultuurimajas toimuvad korrapäraselt uued ja ka traditsioonilised muusikasündmused, mis annavad lisavõimaluse kohaliku kogukonna arenguks ja ühisturunduseks. Orissaare Muusikakool, MTÜ Festivo 1. Klaveri soetamine; 2. Festival "võluhääl" korraldamine; 3. klaveriõppe kooltuskava väljatöötamine; 4. klaveriõppe korraldamine; 5. õpitubade, kontsertide ja traditsiooniliste sündmuste korraldamine
2016 MTÜ MuhuMaaLammas Muhu Vill Projekti eesmärgiks on tõsta lambakasvatajate ja eriti lammastega maastikuhooldajate teadlikkust lambast, kui mitte ainult lihaloomast. Lähendada kohalike käsitööliste ja lambapidajate kogukondi ning leida enam väljundit villale kui lambapidamise paratamatule kaassaadusele. Muhu muuseum, Tartu Kõrgem kunstikool, MTÜ Oad ja Eed, MTÜ Muhu-Hellamaa Maanaisteselts Esmajärjekorras rajatakse katusealune, mis võimaldab ilmaoludest sõltumatult tegeleda villasorteerimise, analüüsimise, pügamisõppe ja loomatervise koolitustega. Kolme aasta jooksul, suvekuudel viiakse läbi 10 erinevat koolitust Muhu Muuseumi, kohalike käsitööseltside ning Tartu Kõrgema Kunstikooli koostöös.
2016 Pöide Vallavalitsus Vabatahtlike päästjate motivatsiooni suurendamine Eesmärgiks on motiveerida ning arendada vabatahtlike päästjate motivatsiooni läbi vabatahtlike päästjate tingimuste parendamise, motivatsioonireiside korraldamise ning kogukonnale õppepäevade korraldamise. Saaremaa Päästepiirkonna Orissaare komando, Tornimäe Priitahtlikud MTÜ, Muhu Merepäästeselts, Tornimäe Põhikool, Tornimäe Lasteaed 1. vabatahtlike päästjate maja rekonstrueerimine; 2. vabatahtlike päästjate koolitused; 3. vabatahtlike päästjate õppereisid;