SKK ühisprojekt "Sillad jälle kokku!"

Projektitaotlus on esitatud PRIAsse 8. juunil 2022. aastal. Üldkoosolek on projekti heaks kiitnud 18. juunil 2000. aastal.

Projekt on jätkuks rahvusvahelisele koostööprojekti ettevalmistamiseks elluviidud projektile, mille raames lepiti Bornholmil suures osas kokku käesoleva projekt tegevused.

Tulenevalt vahepealsetest pandeemia-aastatest lükkus võimalus projekti tegevuste elluviimiseks edasi ning LAG Bornholmil puudus finantsiline võimalus rahvusvahelise koostööprojekti elluviimiseks partnerina. 

Projekti partner: Saaremaa vallavalitsus

Partneri ülesanneteks projektis on omaosaluse katmine, omavalituste vahelise koostöö edendamine, infovoos osalemine ning võimalike tulevaste koostööideede toetamine või elluviimine

Projekti eesmärkideks ja tegevusteks on:

-Balti Silla raames toimunud kunagise Saaremaa ja Bornholmi vahelise tiheda koostöö algusest 30 a möödumise tähistamine

-Saaremaa kogukonna poolt Bornholmi tänamine toonase koostöö eest

-Vahepeal mõnevõrra soikunud kahe saare suhetele uue alguse loomine, värskete sidemete sõlmimine ja tulevikuks koostööideede leidmine.

Projekti kulminatsiooniks on septembris 2022 toimuv Saaremaa Kultuurifestival Bornholmil, millele eelneb ning järgneb erinevaid eesmärgi saavutamist toetavaid tegevusi nii Saaremaal kui Bornholmil.

- Balti silla mälestusteraamatu väljaandmine (1 raamat, 2-keelsena) ning selle esitlemine nii Bornholmil kui Saaremaal;

- Jätkutegevused Saaremaal (Taani keele õpi huvilistele gümnaasiumiastmes) ning noorte osalemine 2023. aastal Bornholmil toimuval Folkmoedet festivalil (Arvamusfestivali-laadne sündmus).

Eeldatav tulemus:

Projekti peamine eesmärk on uuendada kahe saare - Saaremaa ja Bornholmi vahelisi koostöösidemeid ja viia erinevate valdkondade inimesed omavahel kokku, et neist kontaktidest võiksid sündida uued koostööd.

Vahepealsetel aastatel soiku jäänud koostöö kahe saare vahel on taas toimimas. Koostöö toimib ja üksteistelt õpitakse mitmetel tasandidel - kohalik LEADER tegevusrühm, omavalitsused, noored, kohalikud ettevõtjad jms.

Projekti elluviimise periood:

Juuni 2022 - juuni 2023

 

SKK ühisprojekt: Märgise ja võrgustiku EHTNE Saaremaa toode arendustegevused 2021-2022

Partner: SA EHTNE Saaremaa märgis

Eesmärk: 

Suurendada märgise EHTNE Saaremaa toode tuntust. Läbi ühise (märgis koondab üle 130 ettevõtte) teavitustegevuse viia saarte tootjad ja teenusepakkujad kokku oma klientidega, viia nad klientidele lähemale, misläbi kasvab nende käive ja tegevus on püsiv ning arengule suunatud. Projekti elluviimisel luuakse tingimused ja platvorm Saare maakonna ettevõtjate pikaajalise ja mõtestatud ühistegevuse toimumiseks läbi koondumise märgise EHTNE Saaremaa toode alla:

- käivitatud ja sisse töötatud on märgise esindus- ja esitluspinnad Saaremaal ja Tallinnas, kus on oma silmaga võimalik näha ja saada aimu kui suur ja mitmekülgne on Saarte Koostöökogu tegevuspiirkonna ettevõtluskeskkond;

- füüsilisi keskkondi toetab digitaalne taustsüsteem;

- võrgustiku liikmete vajadused on kaardistatud ja vastavalt sellele kavandatud tegevusplaan 2023 ja edasi; - läbiviidud on testteenuste hankimine ja pakkumine liikmetele läbi võrgustiku.

Tegevussuunad: 

 • EHTNE Saaremaa esindus- ja esitluspinna käivitamine Saaremaal
 • EHTNE Saaremaa digitaalse esindus- ja esitluspinna arendus
 • EHTNE Saaremaa esindus- ja esitluspinna käivitamine Tallinnas
 • Teavitustegevused pindadel
 • Võrgustiku haldus ja arendus
 • Kokkuvõtted

Eeldatav tulemus: 

Arendatav struktuur loob eeldused, et EHTNE Saaremaa toode võrgustikust kujuneb omalaadne inkubatsioonikeskkond saarte väiketootjate kasvamisel toimivateks ja edukateks ettevõteteks. Meie ettevõtetel peab minema hästi ja veel paremini, et elu saartel kestaks ja areneks. Seetõttu tugistrutuurid, mis reaalselt aitavad igapäeva ülesannetega paremini toime tulla, on piirkonna arengule kriitilise tähtsusega.

Projekt on vastu võetud 16.11.2020 SKK üldkoosoleku otsusega.

Tegevused kestavad 31.12.2022

SKK ühisprojekt: "Edukas ja ettevõtlik Saaremaa - EES!"

Otsus vastu võetud SKK üldkoosolekul 25.03.2019

PRIA otsustas 7. juunil toetada 96517 euroga tegevusi, mis aitavad edendada kohalikke ettevõtteid. 

Projekti eesmärgiks on luua võimalused Saaremaa tootjatele-teenusepakkujatele areneda ja kasvada, arendada koostöövõrgustikku ja suhteid teiste osapooltega ning toodete/teenuste/kohaturismi turundust.

Projektil on 3 tegevussuunda:

I - Ettevõtete viimine järgmisesse arengufaasi: individuaalne ning grupinõustamine.

II - Piirkondliku konkurentsieelise loomine: private label ehk omatoote loomine konkurentsipotensiaali suurendamiseks.

III - Ettevõtjate tunnustamine ettevõtluse elavdamise eesmärgil (sh. toit ja käsitöö): konkursid ja lisakategooriad ettevõtlusauhindadele.

Projekti tegevused toimuvad juunist 2019 kuni juunini 2021 ning projekti veab Saarte Koostöökogu koos Saare Arenduskeskusega.

 

SKK ühisprojekt "Hoo andmine kogukondade koostöövõrgustikule!"

Otsus vastu võetud SKK üldkoosolekul 25.03.2019

PRIA otsustas 18. juunil toetada 100000 euroga tegevusi, mis aitavad meie maakonna kogukondade koostööd tugevdada ja arendada.

Sellesisulise taotluse esitasid Saarte Koostöökogu, SA Saare Arenduskeskus, Saaremaa Kodukant, Saaremaa vald, Muhu vald ja Ruhnu vald üheskoos SKK üldkoosolekule juba märtsis.

Ellukutsutud projekti peamine eesmärk on elavdada külade omavahelist koostööd, külade ja seltside tegevusele hoo andmine, uute teadmiste omandamine ja kogemuste ning info jagamine, ühiste traditsioonide loomine. Aidata kaasa kogukonna, sh maakonna noorte ettevõtlikkuse, kogukonnatunde ja keskkonnateadlikkuse arendamisele.

Projekti raames alustab SKK ka vihmavarjuprojektide meetme rakendamist eesmärgiga kogukondade tegevust hoogustada ning tegevuspiirkonda omanäoliste kogukondade poolt initieeritud tegevustega rikastada.

Projekti tegevused toimuvad juunist 2019 kuni detsembrini 2021 ning projekti veab Saarte Koostöökogu.

SKK ühisprojekt "Saaremaa Päike"

Otsus vastu võetud 20.03.2017 SKK üldkoosolekul

Ühisprojekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on tõsta Saare maakonna koolinoorte ettevõtlikkust ja ettevõtluse alast teadlikkust ning toetada noorte mitmekülgset arengut läbi mitteformaalse õppe. Projekti täiendavaks eesmärgiks on noorte ja ettevõtjate koostöö.

Partnerid: SA Saaremaa Arenduskeskus, MTÜ Saaremaa Ettevõtjate Liit, Swedbank AS

Tegevuskava: 

 • Infopäev koolijuhtidele, majandus- ja ettevõtlusõpetajatele, karjäärispetsialistidele ja huvijuhtidele.
 • Infopäevad õpilastele Saaremaa koolides.
 • Ettevõtluspäev. Koolituspäeva pearõhk on äriideede genereerimisel ja meeskondade moodustamisel. 
 • Saaremaa Päike konkursile äriideede esitamise tähtaeg.
 • Ettevõtete külastus.
 • Ettevõtlusõhtu. Päevateemaks tootearendus ja toote hinna kujunemine.
 • Lõpuseminar algab reklaami ja müügioskuste koolitusega ning lõpeb parimate äriideede autasustamisega.
 • Müügiüritustel osalemine.

Projekti tulemusena:

 • Esitatakse noorte poolt vähemalt 10 toote või teenuse loomise ideed.
 • Vähemalt 5 toodet/teeust suudavad õpilased toota sedavõrd, et neid saaks ka praktiliselt müüa.
 • Üritustel kokku on osalenud ligi 500 Saare maakonna koolide õpilast.
 • Noored on arendanud loovust, on saanud ettevõtlikumaks, julgemaks ja oskavad argumenteerida ning leida probleemidele erinevaid lahendusi.
 • Tõusnud on koolinoorte teadmised piirkonna majandusest ja ettevõtlusest.
 • Noored teavad piirkonna põllumajandusettevõtteid ja nende toodangut, samuti tuntakse protsesse, mida on vaja teha, et toodang sünniks.

Ühisprojekti "Saaremaa Päike" käekäigu ja tegevustega saab tutvuda lähemalt aadressil: https://www.facebook.com/Saaremaa-P%C3%A4ike-107764569292217/ 

Projekti tegevused on lõppenud!

SKK ühisprojekt "Saaremaa ja väikelaevaehituse maineturundus Euroopa elustiili ja väikelaevaehituse ajakirjades"

Otsus vastu võetud SKK 01.11.2016 üldkoosolekul.

Ühisprojekti eesmärk: Eesmärgiks on kasutades laevaehitajate kontaktvõrgustikku luua Saaremaast kuvand, kui rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud laevaehituse piirkonnast ning eksklusiivsest, merelisest ja loodusväärtuslikust kvaliteet-turismi sihtkohast.

Partnerid: Eesti Väikelaevaehituse Liidu (EVL) ja MTÜ Visit Saaremaa

Tegevussuunad: 

 • Tõsta Saaremaa kui väikelaevade tootmise asukoha mainet, sest väikelaevade turunduses on tootjariigi maine äärmiselt oluline argument. Maineturunduse tulemusena hakkavad piirkonda külastama väikelaevade huvilised ja -ostjaid, kes kasutaksid hiljem ka Saaremaa sadamaid kodusadamatena.Eesmärgi saavutamiseks korraldame pressireisid Euroopa elustiiliajakirjade ajakirjanikele, näiteks: Yacht, SeglerZeitung, Yachtworld, Motorboat, YachtingWorld, WoodenBoat, SuperSail või muudele sarnastele väljaannetele. Meediaväljaannetesse saame Saaremaa turismi- ja elukeskkonda, laevaehitust ja mereturismi kajastavaid artikleid koos fotode ning võimalusel ka liikuva meediaga;
 • Meediakajastuste (artiklid, liikuv meedia ja pildid) hilisem korduvkasutamine asukohaturunduse referentsidena. Meediamaterjalid on koondatud Väikelaevaehituse Liidu, Visit Saaremaa ja SKK kodulehtedele;
 • Mere- ja väikelaevaehituse piirkonda tutvustav mitmekeelne trükis (+online versioon).

Projekti käigus ellu viidud tegevused:

Esimene pressireis projekti raames toimus 19-22. detsembrini, mil Eestit ja Saaremaad külastas Vene MOTORBOAT & YACHTING ajakirjanik Anton Cherkassov-Nisman. Tema sulest ilmus esimene teemakohane artikkel märtsi/aprilli 2017 ajakirjas. Ülevaadet Eesti väikelaevaehituse tegijatest ning Eesti ja Saaremaa jaoks olulisest sadamatest Antoni pilgu läbi saate lugeda SIIT.

Inglise keeles tekst koos artikliga on siin: http://smallcraft.ee/en/image-marketing/

Marina World - http://www.marinaworld.co.uk/latestissue0116Tv.asp , lehekülg 35-45;

Sailing Today - artikkel ajakirjaniku Samuel Jeffersoni Saare 46 testisõidust http://www.sailingtoday.co.uk/boats/big-boat-review/saare-46/ ning artikkel Kuressaare sadamast http://www.sailingtoday.co.uk/cruising/gulls-eye/kuressaare-marina/

Augustiks 2017 on Saaremaad külastanud 5 ajakirjanikku - Vene väikelaevaehituse ajakirjanik Anton Cherkassov-Nisman, inglise ajakirjanikud: Martin Conway, Carol Fulford, Samuel Jefferson, Jake Kavanagh. Ilmunud on 5 artiklit, septembrikuu väljaannetes ilmuvad veel kaks artiklit Martin Conway ja Jake Kavanagh sulest. Saare 46 testsõidu artikkel Samuel Jeffersoni sulest tõi ettevõttele ühe tõsise jahiostu huvilise Hollandist - see on otsene ja mõõdetav tulemus ühisprojektist. Artiklid on leitavad: http://smallcraft.ee/en/image-marketing/

Projekti raames on välja antud trükis: https://visitsaaremaa.ee/wp-content/uploads/2018/07/meretr%C3%BCkis_EST.pdf 

Projekti tegevused on lõppenud!

SKK ühisprojekt "Piirkonna tootemärgi Saaremaa Ehtne toode turundus- ja turustustegevused"

Otsus vastu võetud SKK 28.10.2015 üldkoosolekul

Ühisprojekti eesmärk: Piirkonna tootemärgise "Saaremaa Ehtne Toode" turundamine eesmärgiga tõsta märgi tuntust, kasutusaktiivsust ning soodustada ettevõtjate omavahelist võrgustikulist koostööd leidmaks toodetele uusi turge.

Partnerid: MTÜ Visit Saaremaa

Tegevussuunad: 

 • märgikandjate esindajatega infopäevade/koolituste läbiviimine;
 • brändi tuntuse edendamine;
 • brändi kasutuse müügitoetusmeetmed.

Projekti eeldatav tulem:

 • piirkonnamärgisel "Saaremaa Ehtne Toode" on suur kohaturunduslik mõju  ning ta on laialdaselt tuntud tarbijate seas;
 • märgikandjate võrgustikuga on liitunud paljud uued piirkonna ettevõtjaid - tootemärgis toetab ettevõtjate ühisturunduslikke ettevõtmisi ja uutele turgudele laienemist;
 • piirkonnamärgisega tooted/teenused on paremini kättesaadavad ja tuntud nii maakonna külastajatele kui ka väljaspool. 

Piirkonnamärgise "Saaremaa Ehtne Toode" kohta leiad infot aadressil: http://ehtne.ee/

Projekti tegevused on lõppenud!