SKK ühisprojekt: "Edukas ja ettevõtlik Saaremaa - EES!"

Otsus vastu võetud SKK üldkoosolekul 25.03.2019

PRIA otsustas 7. juunil toetada 96517 euroga tegevusi, mis aitavad edendada kohalikke ettevõtteid. 

Projekti eesmärgiks on luua võimalused Saaremaa tootjatele-teenusepakkujatele areneda ja kasvada, arendada koostöövõrgustikku ja suhteid teiste osapooltega ning toodete/teenuste/kohaturismi turundust.

Projektil on 3 tegevussuunda:

I - Ettevõtete viimine järgmisesse arengufaasi: individuaalne ning grupinõustamine.

II - Piirkondliku konkurentsieelise loomine: private label ehk omatoote loomine konkurentsipotensiaali suurendamiseks.

III - Ettevõtjate tunnustamine ettevõtluse elavdamise eesmärgil (sh. toit ja käsitöö): konkursid ja lisakategooriad ettevõtlusauhindadele.

Projekti tegevused toimuvad juunist 2019 kuni juunini 2021 ning projekti veab Saarte Koostöökogu koos Saare Arenduskeskusega.

 

SKK ühisprojekt "Hoo andmine kogukondade koostöövõrgustikule!"

Otsus vastu võetud SKK üldkoosolekul 25.03.2019

PRIA otsustas 18. juunil toetada 100000 euroga tegevusi, mis aitavad meie maakonna kogukondade koostööd tugevdada ja arendada.

Sellesisulise taotluse esitasid Saarte Koostöökogu, SA Saare Arenduskeskus, Saaremaa Kodukant, Saaremaa vald, Muhu vald ja Ruhnu vald üheskoos SKK üldkoosolekule juba märtsis.

Ellukutsutud projekti peamine eesmärk on elavdada külade omavahelist koostööd, külade ja seltside tegevusele hoo andmine, uute teadmiste omandamine ja kogemuste ning info jagamine, ühiste traditsioonide loomine. Aidata kaasa kogukonna, sh maakonna noorte ettevõtlikkuse, kogukonnatunde ja keskkonnateadlikkuse arendamisele.

Projekti tegevused toimuvad juunist 2019 kuni detsembrini 2021 ning projekti veab Saarte Koostöökogu.

SKK ühisprojekt "Saaremaa Päike"

Otsus vastu võetud 20.03.2017 SKK üldkoosolekul

Ühisprojekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on tõsta Saare maakonna koolinoorte ettevõtlikkust ja ettevõtluse alast teadlikkust ning toetada noorte mitmekülgset arengut läbi mitteformaalse õppe. Projekti täiendavaks eesmärgiks on noorte ja ettevõtjate koostöö.

Partnerid: SA Saaremaa Arenduskeskus, MTÜ Saaremaa Ettevõtjate Liit, Swedbank AS

Tegevuskava: 

 • Infopäev koolijuhtidele, majandus- ja ettevõtlusõpetajatele, karjäärispetsialistidele ja huvijuhtidele.
 • Infopäevad õpilastele Saaremaa koolides.
 • Ettevõtluspäev. Koolituspäeva pearõhk on äriideede genereerimisel ja meeskondade moodustamisel. 
 • Saaremaa Päike konkursile äriideede esitamise tähtaeg.
 • Ettevõtete külastus.
 • Ettevõtlusõhtu. Päevateemaks tootearendus ja toote hinna kujunemine.
 • Lõpuseminar algab reklaami ja müügioskuste koolitusega ning lõpeb parimate äriideede autasustamisega.
 • Müügiüritustel osalemine.

Projekti tulemusena:

 • Esitatakse noorte poolt vähemalt 10 toote või teenuse loomise ideed.
 • Vähemalt 5 toodet/teeust suudavad õpilased toota sedavõrd, et neid saaks ka praktiliselt müüa.
 • Üritustel kokku on osalenud ligi 500 Saare maakonna koolide õpilast.
 • Noored on arendanud loovust, on saanud ettevõtlikumaks, julgemaks ja oskavad argumenteerida ning leida probleemidele erinevaid lahendusi.
 • Tõusnud on koolinoorte teadmised piirkonna majandusest ja ettevõtlusest.
 • Noored teavad piirkonna põllumajandusettevõtteid ja nende toodangut, samuti tuntakse protsesse, mida on vaja teha, et toodang sünniks.

Ühisprojekti "Saaremaa Päike" käekäigu ja tegevustega saab tutvuda lähemalt aadressil: https://www.facebook.com/Saaremaa-P%C3%A4ike-107764569292217/ 

SKK ühisprojekt "Saaremaa ja väikelaevaehituse maineturundus Euroopa elustiili ja väikelaevaehituse ajakirjades"

Otsus vastu võetud SKK 01.11.2016 üldkoosolekul.

Ühisprojekti eesmärk: Eesmärgiks on kasutades laevaehitajate kontaktvõrgustikku luua Saaremaast kuvand, kui rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud laevaehituse piirkonnast ning eksklusiivsest, merelisest ja loodusväärtuslikust kvaliteet-turismi sihtkohast.

Partnerid: Eesti Väikelaevaehituse Liidu (EVL) ja MTÜ Visit Saaremaa

Tegevussuunad: 

 • Tõsta Saaremaa kui väikelaevade tootmise asukoha mainet, sest väikelaevade turunduses on tootjariigi maine äärmiselt oluline argument. Maineturunduse tulemusena hakkavad piirkonda külastama väikelaevade huvilised ja -ostjaid, kes kasutaksid hiljem ka Saaremaa sadamaid kodusadamatena.Eesmärgi saavutamiseks korraldame pressireisid Euroopa elustiiliajakirjade ajakirjanikele, näiteks: Yacht, SeglerZeitung, Yachtworld, Motorboat, YachtingWorld, WoodenBoat, SuperSail või muudele sarnastele väljaannetele. Meediaväljaannetesse saame Saaremaa turismi- ja elukeskkonda, laevaehitust ja mereturismi kajastavaid artikleid koos fotode ning võimalusel ka liikuva meediaga;
 • Meediakajastuste (artiklid, liikuv meedia ja pildid) hilisem korduvkasutamine asukohaturunduse referentsidena. Meediamaterjalid on koondatud Väikelaevaehituse Liidu, Visit Saaremaa ja SKK kodulehtedele;
 • Mere- ja väikelaevaehituse piirkonda tutvustav mitmekeelne trükis (+online versioon).

Projekti käigus ellu viidud tegevused:

Esimene pressireis projekti raames toimus 19-22. detsembrini, mil Eestit ja Saaremaad külastas Vene MOTORBOAT & YACHTING ajakirjanik Anton Cherkassov-Nisman. Tema sulest ilmus esimene teemakohane artikkel märtsi/aprilli 2017 ajakirjas. Ülevaadet Eesti väikelaevaehituse tegijatest ning Eesti ja Saaremaa jaoks olulisest sadamatest Antoni pilgu läbi saate lugeda SIIT.

Inglise keeles tekst koos artikliga on siin: http://smallcraft.ee/en/image-marketing/

Marina World - http://www.marinaworld.co.uk/latestissue0116Tv.asp , lehekülg 35-45;

Sailing Today - artikkel ajakirjaniku Samuel Jeffersoni Saare 46 testisõidust http://www.sailingtoday.co.uk/boats/big-boat-review/saare-46/ ning artikkel Kuressaare sadamast http://www.sailingtoday.co.uk/cruising/gulls-eye/kuressaare-marina/

Augustiks 2017 on Saaremaad külastanud 5 ajakirjanikku - Vene väikelaevaehituse ajakirjanik Anton Cherkassov-Nisman, inglise ajakirjanikud: Martin Conway, Carol Fulford, Samuel Jefferson, Jake Kavanagh. Ilmunud on 5 artiklit, septembrikuu väljaannetes ilmuvad veel kaks artiklit Martin Conway ja Jake Kavanagh sulest. Saare 46 testsõidu artikkel Samuel Jeffersoni sulest tõi ettevõttele ühe tõsise jahiostu huvilise Hollandist - see on otsene ja mõõdetav tulemus ühisprojektist. Artiklid on leitavad: http://smallcraft.ee/en/image-marketing/

Projekti raames on välja antud trükis: https://visitsaaremaa.ee/wp-content/uploads/2018/07/meretr%C3%BCkis_EST.pdf 

SKK ühisprojekt "Piirkonna tootemärgi Saaremaa Ehtne toode turundus- ja turustustegevused"

Otsus vastu võetud SKK 28.10.2015 üldkoosolekul

Ühisprojekti eesmärk: Piirkonna tootemärgise "Saaremaa Ehtne Toode" turundamine eesmärgiga tõsta märgi tuntust, kasutusaktiivsust ning soodustada ettevõtjate omavahelist võrgustikulist koostööd leidmaks toodetele uusi turge.

Partnerid: MTÜ Visit Saaremaa

Tegevussuunad: 

 • märgikandjate esindajatega infopäevade/koolituste läbiviimine;
 • brändi tuntuse edendamine;
 • brändi kasutuse müügitoetusmeetmed.

Projekti eeldatav tulem:

 • piirkonnamärgisel "Saaremaa Ehtne Toode" on suur kohaturunduslik mõju  ning ta on laialdaselt tuntud tarbijate seas;
 • märgikandjate võrgustikuga on liitunud paljud uued piirkonna ettevõtjaid - tootemärgis toetab ettevõtjate ühisturunduslikke ettevõtmisi ja uutele turgudele laienemist;
 • piirkonnamärgisega tooted/teenused on paremini kättesaadavad ja tuntud nii maakonna külastajatele kui ka väljaspool. 

Piirkonnamärgise "Saaremaa Ehtne Toode" kohta leiad infot aadressil: http://ehtne.ee/

Projekti tegevused on lõppenud!