Ettepanek LEADER toetuse maksmiseks PRIA-le edastatud!

22. november 2021

Reedel, 18. novembril 2021 kinnitas Saarte Koostöökogu üldkoosolek 2021. aasta Leader toetuse taotlejate paremusjärjestuse.

2021. aastal oli taotlusvoor tegevuspiirkonna ettevõtluse arendamiseks ja ühitegevuseks ning elujõuliste kogukondade arendamiseks ja elukeskkonna parandamiseks avatud 6.-13. oktoobrini.

Hindamiskomisjon koosseisus Mikk Rand, Kadi Hiie ja Triin Kallas hindas 13 meetmesse 1 esitatud taotlust ning 17 meetmesse 2 esitatud taotlust ning tegi SKK juhatusele ettepaneku taotluste paremusjärjestusse seadmiseks ja taotluste rahastamiseks:

Meede 1

Meede 2

Hindamiskomsjoni protokollid: meede 1 ja meede 2

Saarte Koostöökogu üldkoosolek kinnitas 18. novembril taotluste paremusjärjestuse meetmete lõikes ning tegi PRIAle ettepaneku taotluste rahastamiseks kinnitatud paremusjärjestuse alusel.

Taotleja peab tegevuse ellu viima või investeeringu teostama kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2024. Ühisprojektis kavandatud tegevused viiakse ellu vastavalt planeeritud tegevuskavale.