Ettevõtluse arendamise taotlusvoor juba septembris!

9. august 2019

18. september - 27. september kl 16 on Saare maakonna maapiirkonnas tegutsevatel ettevõtjatel võimalus taotleda toetust oma ettevõtte arendamiseks ja konkurentsivõime tõstmiseks Leader programmist.

Taotlusvooru maht on 253113 eurot, mis on pea poole väiksem kui on tavapäraselt olnud. Kuna EL eelarveperiood hakkab lõppema, siis on see tõenäoliselt ka viimane SKK poolt sellel perioodil ettevõtjatele korraldatav taotlusvoor.

 

Toetatatakse:

  • Investeeringuid tootmisprotsessi ja taristusse (masinad, seadmed, hooned, parklad jms)
  • Investeeringuid ettevõtte tegevuste mitmekesistamiseks
  • Tootearendust, sh uuringuid ning koostööd teadusasutustega uute toodete loomiseks
  • Ühistegevust eesmärgiga tagada toodete ja teenuste juurdepääs laiematele turgudele, sh lühikese toidutarneahela arendamiseks vajalikke tegevusi ja investeeringuid
  • Mittemateriaalseid investeeringuid (arvutitarkvara, kaubamärgid, litsentsid jms)
  • Kutsealast õpet ja oskuste omandamist

Me ei toeta:

  • Majutusettevõtte ehitamist, parendamist ja sisustamist
  • Tegevusi, mida toetatakse teistest toetusmeetmetest – meede on ettevõtluse toetamise meetmete suhtes täiendava iseloomuga toetades tegevusi, mis ei ole ühel või teisel põhjusel teistest Eestis rakendatavatest toetusmeetmetest abikõlblikud
  • Leader määruses nimetatud mitteabikõlblikke kulusid (https://www.riigiteataja.ee/akt/127102015011?leiaKehtiv                                     

Taotlusvooru maht on 253113 eurot. Toetuse piirmäärad projektide puhul on 2000 eurot kuni 200 000 eurot. Maksimaalselt saab taotleda toetust kuni 60% projekti kogusummast, minimaalne toetuse määr on 15% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest.

Projektitoetuse taotlemise tingimused leiate SKK tegevuspiirkonna arengustrateegiast ning strateegia rakenduskava meetmelehest (Meede 1), mis on kättesaadav aadressil: http://skk.ee/leader/programm-ja- dokumendid/. Vajalikud taotlusdokumendid on leitavad aadressilt: https://skk.ee/leader/taotlemine-ja- taotluste-menetlemine/

Projektitaotluste hindamise tähtaeg on 19.11.2019.

Enne taotluse esitamist on soovitav oma idee sobivus meetme eesmärkide ja tegevustega SKK nõustajatega läbi rääkida. Selleks palume nõustamise aeg kokku leppida kas e-kirja teel info@skk.ee või telefonil: 513 8767.

Vaatame ühiselt teie idee üle ning aitame ka taotlusdokumentide ettevalmistamisel.