Peatselt avanevad Leader taotlusvoorud!

25. juuli 2022

12. september kuni 20. september kl 16.00 võtab SKK vastu projektitoetuste taotluseid.

E-pria portaalis saab esitada taotluseid nii ettevõtluse arendamiseks kui elukeskkonna parandamiseks. Kummagi vooru eelarveks on planeeritud ligikaudu 350000 eurot.

MEEDE 1 - ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME SUURENDAMINE JA ÜHISTEGEVUS

 - minimaalne toetussumma 3000 eur

- maksimaalne toetussumma 200000 eur

Toetusmäär

- Projektitoetust antakse kuni 60 protsenti toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest.

- Väikelaeva, maastiku- ja mootorsõiduki, välja arvatud liikurmasina ostmiseks ja liisimiseks projektitoetuse taotlemise korral antakse  projektitoetust kuni 30 protsenti investeeringuobjekti abikõlblikest kuludest.

MEEDE 2 – ELUJÕULISTE KOGUKONDADE ARENDAMINE JA ELUKESKKONNA PARENDAMINE

- minimaalne toetuse suurus 4000 eur

- maksimaalne toetuse suurus 50000 eur

Toetusmäär

- projektitoetust antakse mittetulundusühingule, sihtasutusele, kohaliku omavalitsuse üksusele ning põllu- ja maamajanduse valdkonna riigimuuseumile kuni 90 protsenti toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest.

- kogukonnateenuse arendamiseks antakse projektitoetust kuni 70 protsenti investeeringu abikõlblikest kuludest, kui projektitaotlus on vastu võetud kohaliku tegevusgrupi üldkoosoleku otsusega.

- MTÜ, SA või KOV üksusele antakse projektitoetust kuni 60% toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest, kui projektis kavandatud tegevus on suunatud ettevõtluse arendamiseks (v.a kogukonnateenuse arendamisel)

- teadmussiirde projekti elluviimiseks antakse projektitoetust kuni 90% toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest;

- taristuinvesteeringu, välja arvatud uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu tegemiseks projektitoetuse taotlemise korral antakse projektitoetust kuni 60% investeeringu abikõlblikest kuludest.

- uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks antakse projektitoetust kuni 75% abikõlblikest kuludest

- projektitoetust antakse ettevõtjale kuni 60% toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest (v.a kogukonnateenuse arendamine, teadmussiirde projekti elluviimine, uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääasuvõrgu rajamine)

- väikelaeva, maastiku- ja mootorsõiduki, välja arvatud liikurmasina ostmiseks ja liisimiseks projektitoetuse taotlemise korral antakse ettevõtjale, mittetulundusühingule või sihtasutusele projektitoetust kuni 30% investeeringuobjekti abikõlblikest kuludest

Toetuse eesmärk, toetatavad tegevused, abikõlblikud - ja mitteabikõlblikud kulud, nõuded taotlejale, dokumentidele jms on meetmelehtedes - meede 1 ja meede 2.

Kõik toetusega planeeritud tegevused peavad olema ellu viidud hiljemalt 2024. aasta lõpuks.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg on 10. november 2022.