Meede 1 taotlusvoor (avaldatud 09.08.2019)

18. september 2019 kuni 16:00

Meede 1 taotlusvoor mahus 253113 eur on avatud 18.09-27.09 kl 16,00

Meetme eesmärk on maapiirkonnas tegutsevate ettevõtete arengu soodustamine, nende üldise konkurentsivõime ja suutlikkuse parandamine.

Toetatatakse:

 • Investeeringuid tootmisprotsessi ja taristusse (masinad, seadmed, hooned, parklad jms)
 • Investeeringuid ettevõtte tegevuste mitmekesistamiseks
 • Tootearendust, sh uuringuid ning koostööd teadusasutustega uute toodete loomiseks
 • Ühistegevust eesmärgiga tagada toodete ja teenuste juurdepääs laiematele turgudele, sh lühikese toidutarneahela arendamiseks vajalikke tegevusi ja investeeringuid
 • Mittemateriaalseid investeeringuid (arvutitarkvara, kaubamärgid, litsentsid jms)
 • Kutsealast õpet ja oskuste omandamist

Me ei toeta:

 • Majutusettevõtte ehitamist, parendamist ja sisustamist
 • Tegevusi, mida toetatakse teistest toetusmeetmetest – meede on ettevõtluse toetamise meetmete suhtes täiendava iseloomuga toetades tegevusi, mis ei ole ühel või teisel põhjusel teistest Eestis rakendatavatest toetusmeetmetest abikõlblikud
 • Leader määruses nimetatud mitteabikõlblikke kulusid (https://www.riigiteataja.ee/akt/127102015011?leiaKehtiv)
 • Taotlusvooru maht on 253113 eurot. Toetuse piirmäärad projektide puhul on 2000 eurot kuni 200 000 eurot. Maksimaalselt saab taotleda toetust kuni 60% projekti kogusummast, minimaalne toetuse määr on 15% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest.

   

  Projektitoetuse taotlemise tingimused leiate SKK tegevuspiirkonna arengustrateegiast ning

  strateegia rakenduskava meetmelehest (Meede 1), mis on kättesaadav aadressil: http://skk.ee/leader/programm-ja- dokumendid/. Vajalikud taotlusdokumendid on

  leitavad aadressilt: https://skk.ee/leader/taotlemine-ja- taotluste-menetlemine/

  Projektitaotluste hindamise tähtaeg on 19.11.2019.

  Enne taotluse esitamist on soovitav oma idee sobivus meetme eesmärkide ja tegevustega SKK  nõustajatega läbi rääkida. Selleks palume nõustamise aeg kokku leppida kas e-kirja teel info@skk.ee või telefonil: 513 8767.

  Vaatame ühiselt teie idee üle ning aitame ka taotlusdokumentide ettevalmistamisel.