Maaeluminister kinnitas SKK strateegia muudatuse!

26. juuli 2021

Arengustrateegia muudatusega anti õigus ja võimalus Saarte Koostöökogule asuda kasutama 2021 ja 2022 aastaks eraldatud rahalisi vahendeid.

Srateegiate muutmise vajadus tuleneb Eesti maaelu arengukava 2014–2020 (MAK) pikendamisest 2 aasta võrra, mistõttu pikeneb ka LEADER meetme rakendamine aastateks 2021 ja 2022.

Lisaks on MAKi muudatusega LEADER meetmele ettenähtud täiendavaid rahalisi vahendeid 34 588 897 euro ulatuses, millest 4 675 182 eurot lisandus taastekava vahenditest.

Saarte Koostöökogule eraldati vaheaastateks täiendavalt kokku 2 073 060,03 eurot, millest taasterahastu vahenditest on 295585,82 eurot

Taasterahastu on 100% EU vahenditest ning neid rakendatakse lähtuvalt samade reeglite alusel nagu kõiki teisi LEADER projektitaotluste meetmeid, kuid nende vahendite kasutamiseks peab kohalik tegevusgrupp looma eraldiseisva meetme, mis on suunatud maapiirkondade olukorra leevendamiseks seonduvalt COVID-19 tagajärjel tekkinud olukorraga. 

Strateegia muudatuste järgselt on kohalikul tegevusgrupil õigus alustada muudetud strateegia rakendamisega, sealhulgas korraldada taotlusvoorusid.

Saarte Koostöökogu muudatud strateegia perioodiks 2015-2024 on kättesaadav SKK kodulehel.

Kõik huvilised on oodatud kuulama ülevaadet sügiseks planeeritavatest taotlusvoorudest ning meetmetest ettevõtluse- ja elukeskkonna parandamiseks ning Covid-19 mõjude leevendamiseks juba sellel kolmapäeval, 28. juulil algusega kl 15 Google Meets keskkonnas