Kokkuvõte meetme 1 ja meetme 2 LEADER projektitaotluste hindamistulemustest

17. november 2020

Sellel Euroopa Liidu eelarveperioodil 2013-2020 oli see meie tegevusgrupi jaoks üheksas taotlusvoor ning seekord esmakordselt oli taotluste vastuvõtt samaaegselt avatud nii meetmes 1 kui ka meetmes 2. Tavapäraselt kevadel toimuva meetme 2 taotluste vastuvõtu jätsime ka sügisesse ning seda eelkõige seetõttu, et saaksime võimalikult palju vooru eelarves arvesse võtta summasid, mis on vabanenud varasemalt määratud toetuste rakendamisel (projektid on kas odavnenud, osad tegevused ellu viimata jäänud vms).

Ettevõtete konkurentsivõime suurendamise ja ühistegevuse meetmes (meede 1) teeme PRIAle ettepaneku 18 projektitaotluse rahastamiseks kokku summas 218494,18 eurot. Sellel aastal oli konkurents väiksem kui tavapäraselt ning selleks oli tõenäoliselt mitu põhjust - toetuse % oli väiksem kui tavapäraselt ehk toetust sai taotleda kuni 40% planeeritud invetseeringu või tegevuse kuludest; samuti ei olnud täpselt teada vooru eelarve suurus ehk see, kui vabaneb vahendeid hindamise hetkeks varasenatest projektidest; tegevuste elluviimiseks on aega vähem kui tavapäraselt - tegevused peavad olema lõpetatud 2021. aasta lõpuks; ning kindlasti on oma osa ka praegusel ebakindlal majandusolukorral.

Elujõuliste kogukondade arendamise ja elukeskkonna parendamise meetmes (meede 2) teeme PRIAle ettepaneku 14 projektitaotluse rahastamiseks kokku summas 172831,05 eurot. Ka selles meetmes oli konkurents väiksem tavapärasest. Osad põhjused on tõenäoliselt samad, mis eelpoolkirjeldatud, lisaks avaldab mõju tõenäoliselt ka see, et samaaegselt oli avatud KOP taotlusvoor, oma tegevuste rahastamiseks on võimalik abi küsida MTÜst Vöimalus ning ka SKK vihmavarjuprojektide taotlusvoorust.

Täpsemad tulemused on leitavad siit: https://skk.ee/leader/toetatud-ja-ellu-viidud-projektid