Alanud on põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava koostamine aastani 2030

20. juuni 2018

Maaeluministeerium on alustanud põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava koostamist aastani 2030 sihiga luua valdkondade ühtne strateegiline arengudokument ning töötada välja selle rakendamiseks vajalikud programmid, meetmed ja tegevused.

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava väljatöötamise eest vastutab Maaeluministeerium ning protsessis osalevad ka teised ministeeriumid (Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Rahandusministeerium) ja Riigikantselei. Lisaks kaasatakse tegevusse ka koostööpartnereid ja valdkonna huvirühmi.

Arengukava tervikteksti esimene versioon valmib sügiseks 2018, misjärel tehakse keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Arengukava esitatakse Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks sügisel 2019.

Täpsemat infot arengukava koostamise kohta:

https://www.agri.ee/et/pollumajanduse-ja-kalanduse-valdkonna-arengukava-aastani-2030