Page 12 - LEADER_Saare_maakond
P. 12

Projekti kestus: 2010–2012

Projekti maksumus: 6 424

LEADER-toetus:  5 781

Meetme kood:   322 - külade uuendamine ja
         arendamine

Toetuse saaja:  MTÜ Saare Mahe

Projekti taust: Saaremaa on üks enim arenenud mahepõllu-         Peamised tegevused: LEADER-programm toetas Avatud
majanduspiirkondi Eestis. Siin on üle 150 mahetootja ning        Mahetalude kaardi koostamist, trükki ja levitamist. Võrgustikuga
mahepõllumajandusliku maa pindala poolest ollakse Eestis         ühines 22 maakonna mahetalu, mille pererahvas on nõus külalistele
liidrite hulgas. Ollakse kindlad, et meie loodus on liiga ilus, et    oma taluelu näitama ja olenevalt aastaajast talus kasvatatud
seda rikkuda ning saarlasi liiga vähe, et end ebakvaliteetse       saadusi kaasa müüma. Lisaks kanti kaardile koostööpartnerid,
toiduga välja suretada või seda saarekülalistele pakkuda.        kes pole küll tunnustatud mahetalud, kuid peavad lugu mahe-
                                     põllumajandusest ning aitavad mahetaludel turustada nende
Seni polnud huvilistel aga piisavalt võimalusi tutvuda mahe-       tooteid ja teenuseid. Nad pakuvad ka erinevaid loodusteemalisi
põllumajanduse ja selle tootjatega ning maitsta saadusi otse talust.   ettevõtmisi.

Samas tarbijate huvi toidu ja selle päritolu vastu on olemas ja kasvab. Esilekerkinud probleemid/saadud õppetunnid:
Samuti pakub mahetoidu ning talutegevustega tutvumine neile       Paberkandjal infomaterjali üks probleem on teabe võimalik
ehedat ja vahetut kogemust ning jätab külalistele head mälestused    muutumine, kui talu on oma töid ja tegemisi muutnud.
Saare- ja Muhumaast.
                                     Projekti tulemusel on võimalik kõikidel huvilistel tutvuda mahe-
Projekti eesmärk oli julgustada ja innustada mahetalusid avama      põllumajandusliku tootmisviisiga Saare maakonnas, samuti
huvilistele oma uksed ning pakkuma omi tooteid ja teenuseid       tarbida selle tooteid ja teenuseid.
koostöövõrgustikuna.

         MTÜ Saare Mahe                     “Kaart on mõeldud nii turistidele
         Koplimäe talu, Pöide vald               kui ka kohalikele. Sellelt on hea
         www.saaremahe.ee +372 55511664             vaadata, kus asub lähim koht
                                     millegi ostmiseks või kuhu minna
                                     ilusal puhkepäeval lastega aega
                                     veetma. ”

                                           Aivar Kallas, mahetalunik
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17