Page 15 - LEADER_Saare_maakond
P. 15

Projekti kestus: 2012–2013

Projekti maksumus: 29 379

LEADER-toetus:  26 441

Meetme kood:   323 - kultuuripärandi säilitamine

Toetuse saaja:  MTÜ Leedri Küla Selts

Projekti taust: Lümanda vallas Leedri külas on hästi säilinud    Inimesed suhtusid igati kohusetundlikult ja austavalt vanadesse
ajalooline Lääne-Saaremaa sumbküla struktuur ning palju       töövõtetesse ning käitusid vastavalt spetsialistide suunistele.
piirkonnale omast arhailist arhitektuuri ja pärandkultuuri – kõrged Üksikutes detailides kaldusid tuulikumeistrid küll kõrvale Anetsi
paekiviaiad, vanad talumajad. Küla põhjaservas on Anetsi       tuuliku originaallahendustest, kuid laias laastus on tulemus siiski
pukktuulik. Tegu on omanäolise tuulikuga, mille taastamist ja    korrektselt välja peetud.
kasutuselevõttu pidas kogukond väga oluliseks, sest see on osa
küla miljööväärtusest ning seostub paljudele külaelanikele      Tuuliku taastamiseks korraldati ka heategevuslikke üritusi.
lapsepõlve mängukohaga.
                                   Esilekerkinud probleemid/saadud õppetunnid:
Peamised tegevused:                         Tööde käigus selgus, et tööd on tuulikujalaga märksa rohkem kui
LEADER-meede toetas tuuliku restaureerimist.             algul arvestatud. Appi tuli kogukond, kes midagi vastu küsimata
                                   õhtust õhtusse jalga ladumas käis.
Restaureerimistöödel järgiti head restaureerimistava ja arvestati
Saaremaa tuulikute ehitamise traditsioonidega. Pukktuuliku      Külaelanike jaoks on jälle kõik nii, nagu ta olema peab – Anetsimäel
kivijala taastamistööd tehti ära oma jõududega. Kümmekonnal     seisab uhke ja korras tuulik, kus uus põlvkond lapsi käib kodu ja
talgupäeval osales üle 30 kohaliku elaniku. Tuulikuehitusse     jahujahvatamist mängimas.
kaasatud kogukond õppis restaureerimise käigus palju uut.

         MTÜ Leedri Küla Selts               “Saaremaa on pukktuulikute maa.
         Leedri küla, Lümanda vald             Peame oskama ja tahtma oma
         www.leedri.ee +372 56236402            eripära väärtustada.”

                                       Jaanika Tiitson, projektijuht
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20