Page 13 - LEADER_Saare_maakond
P. 13

Projekti kestus: 2010–2011

Projekti maksumus: 2 708

LEADER-toetus:  1 354

Meetme kood:   123 - põllumajandustoodetele
         lisandväärtuse andmine

Toetuse saaja:  MTÜ Saare Mahe

Projekti taust: Saaremaal on palju loomakasvatajaid, sh. mahe-     Räägib Aivar Kallas, kokk ja mahetalunik:
liha tootjaid, kuid lihatöötlemise ja -turustamise areng on siiani   2012. aasta augustikuusse oli planeeritud suur maheliha degustatsiooni-
olnud tagasihoidlik. Lisandväärtuse andmine talutoodangule       üritus Kuressaare Merepäevadel. Mis plaani võetud, sai ka ellu viidud.
muudab mahetootmise perspektiivseks ja tasuvaks.            Lihatööstusse rändasid Riido Ökotalu lihaveise noorpull ja Lepiku
                                    talu pooleaastased talled. Hirmsuure telgi alla paigutati lauad nagu
Lammas on kui Saaremaa sümbol ning erinevad lambalihatooted      restoranis ning telgi ette seati tööle Saare Mahe mobiilne suitsuahi.
on eriti hinnatud ja nõutavad Saaremaad külastavate turistide hulgas. Ja nii me seal kaks päeva ja pooled ööd muudkui küpsetasime ja
Projekti ideeks oli soetada ühingule mobiilne suitsuahi, millega    suitsutasime ja seletasime rahvale, et miks maheliha hea on ja mida
läbi viia tarbijate teadlikkust tõstvaid üritusi ning seeläbi muuta  see mahepõllumajandus ikka täpselt tähendab!!!!
inimeste söömisharjumusi tervislikumaks.
                                    Esilekerkinud probleemid/saadud õppetunnid:
Peamised tegevused: LEADER-meede toetas ühingu algatust        Ahju kasutamine nõuab eelnevat seadme tundmist ja teadmisi
seadme soetamisel.                           lihakäitlemise tööprotsessist. See kitsendab ahjukasutajate
                                    hulka – alati peab ahjuga kaasas olema keegi, kes tehnoloogiat ja
Jaanus Sall, mahetalunik:                       protsessi valdab. Suitsuahju planeerimisel pöörati suurt tähelepanu
Liikuv suitsuahi aitas palju kaasa meie talu omatoodete välja-     seadme väljapaistvusele ja mobiilsusele, mis kohati vähendab
töötamisel. Suitsuahjul veiseliha toodete katsetamine ja teiste    seadme kasutamismugavust.
mahetootjatega suhtlemine andis hulgaliselt teadmisi ja oskusi ning
julgustas meie talu astuma järgmist sammu - soetama statsionaarse
suitsuahju ja külmutuskambri oma talusse ning pakkuma oma-
valmistatud suitsulihatooteid otse tarbijaile.

         MTÜ Saare Mahe                    “Järjest rohkem ja rohkem inimesi
         Koplimäe talu, Pöide vald              tunneb huvi toidu päritolu vastu
         www.saaremahe.ee +372 55511664            ning järjest enam soovitakse
                                    tarbida kohalikke toidutooteid.
                                    Liikuv suitsuahi on parim viis
                                    inimeste teadlikkuse tõstmisel ja
                                    toitumisharjumuste muutmisel. ”

                                           Jaanus Sall, mahetalunik
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18