Page 11 - LEADER_Saare_maakond
P. 11

Projekti kestus: 2012–2013

Projekti maksumus: 29 280
LEADER-toetus: 24 192

Meetme kood:  322 - külade uuendamine ja arendamine

Toetuse saaja: Saaremaa Viljapuuaiad MTÜ

Projekti taust: Saaremaa talude vanad õunaaiad vajavad      Esilekerkinud probleemid/saadud õppetunnid:
korrastamist. Nende omanikud sageli ei tea, et lihtsate võtetega Lahendamist vajavaid probleeme oli projekti algul küllaga:
on võimalik oma õunaaed panna tootma kvaliteetset saaki,
tagades aiapidajale stabiilse sissetuleku.               Õunaaiad on vananenud – puud tagasi lõikamata,
                                     kasvatatakse sorte, mida tänapäeval ei saa turustada ega
Projekti eesmärk oli jagada õunakasvatajatele teavet ja oskusi      säilitada, puud on haiged. Lõikamata puudel on viljad
aedade korrastamiseks ning seeläbi elavdada väiketootmist        väikesed, nende eest ei maksta head hinda.
Saaremaal.
                                    Aiaomanikel puuduvad teadmised viljapuude lõikusest ja
Peamised tegevused: Kahe projektiaastaga korraldati Saaremaa       pookimisest.
eri paigus 15 infopäeva, kus tutvustati õunaaedade uuendamise
ja õunte turustamise võimalusi.                     Õunaaedade omanikud ei tea, et õunu on võimalik müüa,
                                     sest aastaid see võimalus puudus.
Valiti välja 30 vähemalt kahekümne õunapuuga taluaeda, mis
projekti käigus uuendati. Neist viies viidi kevadel läbi kõigile    Õpetada tuli ka seda, et müüa tuleb puu otsast korjatud
huvilistele avatud praktilised õpitoad. Õunapuude kevadist        õunu, mitte neid, mis on maha kukkunud. Vastasel juhul
hooldust tehti kogenud aiandusagronoomide juhendamisel.         õunad ei säili.

                                    Saadud teoreetilised teadmised ja praktiline kogemus
                                     julgustasid omanikke oma aias muutusi ette võtma.

Saaremaa Viljapuuaiad MTÜ                     “Õunapuude lõikusega on
Pikk tn 30, Kuressaare linn                    võimalik ka väga vanad
Taavi Põld +372 56664881                     õunaaiad taas tootma panna. ”

                                    Marli Jalakas, aiandusagronoom
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16