Page 4 - LEADER_Saare_maakond
P. 4

Eesti maaelu arengukava 2007–2013 raames rakendatati LEADER-meedet,

mille eesmärgiks on kohaliku algatuse edendamine, aidates läbi maapiirkonna sisemiste arenguvõimaluste
parema kasutamise kaasa põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime, keskkonna ja paikkonna ning
maapiirkonna elukvaliteedi parandamisele ja majandustegevuse mitmekesistamisele.

Eesti maaelu arengukava 2007–2013 (MAK) eelarvest 10% (86 miljonit eurot) jagati LEADER-meetme kaudu.

                                  Eestis tegutseb
                           26 LEADER tegevusgruppi,
                     mille liikmete arv on üle 1,5 tuhande.

                     Saarte Koostöökogu on üks 26-st Eestis tegutsevast LEADER tegevusgrupist.
                     Oleme ettevõtete, mittetulundusühingute ja omavalitsuste vabatahtlik ühendus, mis
                     tegeleb LEADER programmi raames Saare maakonna maapiirkondade arendamisega.

Meie tegevuspiirkonna märksõnaks     “SKK teevad eriliseks inimesed, kes siin
on meri ja saared ehk saarelisus!    toimetavad. Inimestele on vaja lihtsalt
                     meelde tuletada, kui võimekad ja suutlikud
Tegevusgrupi eesmärgiks on toetada ning nad on. Senised tegevused annavad kindlust
edendada piirkonnas arengualgatusi, mis ja indu vaadata tulevikku julgemalt, kui seda sai
toetavad loodust ja keskkonda säästvat  tehtud varem, lisaks on meil kaasa võtta rohkelt
tootmist ning kohaliku tooraine ja    kogemusi ja õnnestumisi. Need annavad alust
kultuuripärandi väärtustamist ja     uskuda, et tulevik toob head ja huvitavat ning
kasutuselevõttu.             seob meie inimesi veelgi tugevamalt.”

                                 Koit Kelder, SKK tegevjuht
   1   2   3   4   5   6   7   8   9